Protocol Camerabewaking en Alarmbeveiliging TPC de Ooievaars

 

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera’s, het bekijken van de beelden, de opslag van het beeldmateriaal en het alarmbeveiligingssysteem.

Artikel 1 Doel van het camerabewaking en alarmbeveiliging
Het doel van het cameratoezicht en alarmbeveiliging is :
- Bewaken en beschermen eigendommen van TPC de Ooievaars, haar leden en bezoekers met inachtneming van de regels voor privacy;
- voorkomen en minimaliseren van vernieling en vandalisme;
- voorkomen en minimaliseren van criminele activiteiten;
- ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures, indien nodig

Artikel 2 Taken en verantwoordelijkheden
Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van TPC de Ooievaars. De voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur, hierna “beheerders” genoemd, voeren het beheer over het systeem. De beheerders zijn ook het 1e aanspreekpunt voor het bedrijf van de Alarmcentrale. Het cameratoezicht is op afstand te bedienen en te bekijken op de mobiele telefoon. De beheerders dragen er zorg voor dat zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan en stellen de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan bij het bestuur. Indien beheerders vaststellen dat er ongeautoriseerde personen aanwezig zijn op het park of in de kantine dienen zij de politie te waarschuwen en haar aanwezigheid af te wachten alvorens het park te betreden. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de officier van justitie of de politie, beschikbaar gesteld.

Artikel 3 Privacy van bezoekers
Het cameratoezicht en de alarmbeveiliging is verenigbaar met het doel het tennispark te beveiligen. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels een bord bij de hoofdingang en sticker bij de deur van de kantine.
De alarmbeveiliging treed in werking zodra er oneigenlijk gebruik gemaakt wordt gemaakt van het betreden van het park, de kantine en/of de opslagloods.

Artikel 4 Inzage in opgenomen materiaal
Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden. Indien iemand beelden wil inzien, heeft hij of zij slechts het recht beelden in te zien waarop hij of zij zichtbaar is. Bij aanvraag dient de betrokkene aan te geven op welk tijdstip de beelden zijn gemaakt. Dit door dag en tijdstip te benoemen. Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van TPC de Ooievaars. Het belang van inzage dient te worden afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen. Het bestuur beslist binnen 5 werkdagen op een verzoek van inzage van beeldmateriaal. Inzage van het beeldmateriaal wordt verstrekt onder aanwezigheid van de beheerders.

Artikel 5 Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden
Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie. De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van te voren te legitimeren. De persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal.

Artikel 6 Het camerasysteem en beveiliging
Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera’s die opnamen maken van het complex en de ingang kantine, kantine, televisie, computer en kassasysteem. Er worden geen opnames gemaakt in de keuken, kleedkamers en toiletten. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats. De recorder is afgesloten voor derden, alleen de beheerders en de leverancier van de apparatuur hebben toegang tot de recorder. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. Het beeldmateriaal kan, als hiertoe volgens het bestuur aanleiding is, worden ingezien door het bestuur.

Artikel 7 Informatieverstrekking
Informatie en/of klachten aangaande de camera- en alarmbeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage dienen te worden ingediend bij het bestuur van TPC de Ooievaars, per e-mail: bestuur@tpcdeooievaars.nl